Onze verantwoordelijkheden

Wij streven naar waardecreatie, niet alleen in economisch opzicht, maar ook op sociaal en milieugebied. Wij streven ernaar om op lange termijn goede financiële prestaties te leveren en bij te dragen aan de verbetering van de samenleving waarin wij actief zijn.

Wij willen de levenskwaliteit van de mensen helpen te verbeteren, met name door producten en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden die voldoen aan de beschermingsbehoeften van onze klanten. We voelen ons ook deel van de gemeenschap waarin we actief zijn en streven ernaar om deze te helpen door verschillende projecten te ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd dat ons succes hoofdzakkelijk te danken is aan de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom willen we het sociaal dialoog verbeteren door onze medewerkers bewust te maken van de ontwikkeling van het bedrijf.

In dit verband heeft de Groep, op Europees niveau en in overeenstemming met een specifieke Europese richtlijn, sinds 1997 een passend orgaan opgericht om het sociaal dialoog met de Europese ondernemingsraad te verbeteren. Daarnaast hebben we in 2006 het Europees Sociaal Handvest aangenomen om bepaalde beginselen en doelstellingen aan te pakken die gericht zijn op het versterken en bevorderen van het wederzijdse vertrouwen tussen management en werknemers en op een positieve werkomgeving die gebaseerd is op respect voor de rechten van de werknemers.

Onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is gebaseerd op de bedrijfsprofessionals van de Groep en op de principes die in onze gedragscode zijn vastgelegd. Het houdt ook rekening met de behoeften en verwachtingen van onze belangrijkste stakeholders, die een belangrijke rol spelen in het verdere succes van de Groep. Onze strategie is vastgelegd in het Charter van Duurzaamheidsverbintenissen. Dit document is essentieel bij het beheer van belangrijke sociale, milieu- en bestuurskwesties. Het geeft ook de actiegebieden aan waarop we ons de komende jaren willen richten om onze commerciële doelstellingen te bereiken en waarde te creëren voor onze stakeholders.

Om de prioriteiten van onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en de inhoud van het duurzaamheidsverslag te bepalen, hebben we onze materialiteitsanalyse uitgevoerd in overeenstemming met de GRI-G4-rapportagerichtlijnen.

Als onderdeel van ons engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we de volgende initiatieven van de Verenigde Naties ondertekend:

> Meer informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Om te voldoen aan Europese verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de zogeheten ‘SFDR’), met als doel de harmonisatie van de publicatie voor een verhoging van de transparantie bij de integratie van duurzaamheidsrisico’s alsook bij de in aanmerkingneming van ongunstige effecten van duurzaamheid stellen wij u de volgende documenten ter beschikking: