Bescherming van persoonsgegevens

Als verzekeraar is Generali Luxembourg verplicht om een bepaalde hoeveelheid persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) te verzamelen van onze klanten en prospects, natuurlijke personen.

De verzamelde gegevens worden vervolgens verwerkt, bewaard, opgeslagen, overgedragen en verwijderd in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, aan onze verplichtingen en de regels die aan alle entiteiten van de Generali Groep worden opgelegd.

Essentiële concepten van de bescherming van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevensInformatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatiecode, zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatiecode, enz. 
Verwerking van de gegevensElke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, ongeacht of het proces al dan niet geautomatiseerd is. Vormt eveneens een verwerking het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, opvragen, aanpassen of wijzigen, raadplegen, gebruiken, mededelen door middel van doorgifte, verspreiden, wissen of vernietigen, afschermen, enz.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

Wij hebben een informatieve nota "Bescherming van de persoonsgegevens" opgesteld ter attentie van onze cliënten en potentiële cliënten die natuurlijke personen zijn, die :

  • Vermeld welke informatie we verzamelen en waarom we die verzamelen;
  • Legt de rechtsgrond voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens uit;
  • Beschrijft wanneer we persoonlijke informatie doorgeven aan derden;
  • Geeft aan hoe lang we de verzamelde persoonlijke gegevens bewaren;
  • Beschrijft de rechten die kunnen worden uitgeoefend met betrekking tot de persoonsgegevens die aan ons worden doorgegeven;
  • Geeft aan met wie contact moet worden opgenomen in geval van vragen over de verwerking van persoonsgegevens, om één van de rechten uit te oefenen dat het reglement voorziet of om een klacht in te dienen.

Schending van persoonsgegevens

Er zijn technische en organisatorische beschermingsmaatregelen getroffen om de toegang tot de gegevens te controleren, om ongeoorloofde toegang, verlies, vervalsing, wijziging, diefstal of foutieve overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden te voorkomen en op te sporen.
Al deze maatregelen maken deel uit van het veiligheidsbeleid van Generali Luxemburg (bijvoorbeeld: beheer van toegangs- en toegangsrechten, datahosting in beveiligde datacenters, status van dienstverleners, veiligheidsaudits, teambewustzijn, inzet voor vertrouwelijkheid, beveiliging van werkstations, computernetwerken, servers, regelmatige bijwerking van gegevens en beveiligde archivering, etc.). 


In het geval dat de persoonsgegevens van Generali Luxembourg in het gedrang zouden komen als gevolg van een inbreuk op de informatiebeveiliging, zou de maatschappij onmiddellijk handelen om de oorzaak van de inbreuk vast te stellen en passende maatregelen te nemen.

Indien u getuige bent van een inbreuk op de persoonsgegevens betreffende Generali Luxembourg, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met onze Data Protection Officer (DPO) via het volgende e-mailadres: DPO@generali.lu.

Voor de verwerkingen waarvoor Generali Luxembourg verantwoordelijk is, verbinden wij ons ertoe de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit en, in voorkomend geval, de betrokkenen overeenkomstig het reglement in kennis te stellen.